CyStack Platform cung cấp 2 hình thức thanh toán:

  1. Thanh toán 1 lần
    Với hình thức này thì người dùng sẽ chọn tính năng cần mua và thanh toán ngay sau khi chọn. Hệ thống sẽ tự động gia hạn thời gian sử dụng theo giá trị thanh toán của người dùng
  2. Thanh toán định kỳ
    Hình thức này cho phép người dùng đăng ký tính năng 1 lần duy nhất và hệ thống sẽ tự động thanh toán hàng tháng vào thẻ tín dụng, đảm bảo dịch vụ luôn thông suốt và ít thao tác thanh toán với người dùng. Lưu ý, hình thức này chỉ áp dụng được với các khách hàng đã thêm thẻ Debit/Credit vào CyStack Platform.

Did this answer your question?