Trong quá trình sử dụng CyStack Platform, có rất nhiều sự kiện phát sinh cho người dùng chẳng hạn như việc quét lỗ hổng đã hoàn thành hay website được monitor có vấn đề… CyStack sẽ thông báo ngay những sự kiện này cho người dùng thông qua hệ thống quản lý thông báo. Hiện tại, các thông báo này sẽ được gửi đến người dùng thông qua:

  • Giao diện quản lý thông báo tại CyStack Platform
  • Email
  • Ứng dụng di động

Did this answer your question?