Để vô hiệu hoá Protecting, người dùng cần trỏ bản ghi DNS về địa chỉ IP ban đầu và chọn Vô hiệu hoá.

Did this answer your question?