Tại mục Logs, người dùng có thể xem lại các request bị chặn bởi WAF, bao gồm các thông tin về thời gian, địa chỉ IP, URI, request headers… và tìm kiếm theo các trường này.

Did this answer your question?