Việc phân tích và nhận diện request độc hại được thực hiện dựa trên các luật. Mặc định, Protecting sử dụng bộ luật Core Rule Set do OWASP cung cấp đã được CyStack tinh chỉnh cùng các bộ luật nâng cao do chính CyStack phát triển. Ngoài ra, người dùng có các tuỳ chọn cho phép (allow) hoặc từ chối (deny) request theo địa chỉ IP, quốc gia hoặc user-agent, với địa chỉ IP, Protecting hỗ trợ định dạng IPv4, IPv6 kèm theo dải IP (CIDR).

Did this answer your question?