Sau khi phát hiện được mã độc, Cystack Responding hỗ trợ người dùng loại bỏ chúng trực tiếp thông qua giao diện web. Dựa vào các thông tin cảnh báo, người dùng có thể suy ra mã độc được chèn vào file hay là một file độc lập.

Did this answer your question?