Sau khi quá trình quét hoàn tất, người dùng có thể xem chi tiết các file mã độc được tìm thấy

Chi tiết một file mã độc bao gồm các thông tin:

  • Đường dẫn của file
  • Mime type
  • Kích thước file
  • Mã băm SHA1
  • Dấu hiệu nhận biết là mã độc (signatute)
  • Vị trí của mã độc trong file
Did this answer your question?