Cystack Responding không cài một chương trình diệt mã độc lên server, như các chương trình antivirus truyền thống. Thay vào đó, với mỗi lần quét, người dùng sẽ cung cấp các thông tin xác thực để Cystack Responding truy cập trực tiếp vào server để thực hiện việc quét. Kết quả quét, các file mã độc được tìm thấy sẽ liên tục được cập nhật trên giao diện web.

Hiện Cystack Responding hỗ trợ 2 phương thức xác thực:

  1. Xác thực qua FTP (tài khoản, mật khẩu)
  2. Xác thực qua SSH (tài khoản, mật khẩu)

Để tạo một lượt quét, người dùng sẽ thực hiện các bươc sau:

  1. Lựa chọn website cần quét từ danh sách website
  2. Chọn tính năng Responding
  3. Click nút Tạo lượt quét mới
  4. Điền các thông tinh về xác thực (Credential Type, Port, Username, Password)
  5. Danh sách cảnh báo: Danh sách các thành viên website sẽ nhận được thông báo

   6. Chọn đường dẫn thư mục cần quét. Cystack Responding sẽ chỉ quét mã độc trong thư mục này

Did this answer your question?