Chức năng này giúp người dùng giám sát (hàng giờ) chứng chỉ SSL của website, phát hiện và thông báo khi chứng chỉ SSL sắp hết hạn, đã hết hạn, không hợp lệ hoặc bị thay đổi. Chức năng chỉ khả dụng với website sử dụng phương thức HTTPS.

Khi người dùng chủ động thay đổi chứng chỉ SSL, click nút Đặt lại để đặt lại về chứng chỉ SSL mới.

Did this answer your question?