Chức năng này giúp người dùng giám sát (hàng giờ) và thống kê sự thay đổi các bản ghi DNS (A, AAAA – tương ứng với các địa chỉ IPv4, IPv6). Chức năng chỉ khả dụng với website sử dụng tên miền.

Khi người dùng chủ động thay đổi bản ghi DNS, click nút Đặt lại để đặt lại về địa chỉ IP mới.

Did this answer your question?