Đây là chức năng giám sát tình trạng UP/DOWN của website theo chu kỳ (tối thiểu 1 phút/lần) tại nhiều vị trí khác nhau trên thế giới. Giám sát uptime cung cấp cho người dùng các thông tin: trạng thái UP/DOWN hiện tại, thống kê thời gian website UP, thời gian phản hồi, sự thay đổi trạng thái UP/DOWN theo từng vị trí, các khoảng thời gian DOWN theo ngày (tối đa 90 ngày trước).

Did this answer your question?