Bước 1: Chọn website cần quét

Bước 2: Vào ứng dụng Scanning

Bước 3: Vào thẻ Schedule => Kích hoạt

Bước 4: Chọn kiểu quét, đặt lịch quét, chọn người nhận cảnh báo

Bước 5: Cấu hình Nâng cao (Advanced Scan) (không bắt buộc)

Bước 6: Lưu lại lịch quét

Did this answer your question?