Sau khi quá trình quét hoàn tất, người dùng xem chi tiết lỗ hổng bằng cách click vào lượt Scan. Kết quả lỗ hổng sẽ được hiển thị như sau

Các lỗ hổng được chia theo cấp độ nguy hiểm giảm dần, gồm có: High, Medium, Low, Info. Để xem chi tiết lỗ hổng, click vào từng lỗi

Trong phần này, người dùng có thể thấy được:

  • Vị trí gây lỗi
  • Mô tả về lỗi
  • Hướng khắc phục
  • Các tài liệu tham chiếu đến lỗi
  • Các HTTP Request tương ứng với lỗi
  • Hoặc báo cáo lỗi này bị nhận diện nhầm để hệ thống có thể cải thiện trong những lần quét sau
Did this answer your question?