Để thay đổi mật khẩu hiện tại, người dùng cần phải cung cấp mật khẩu cũ và nhập 2 lần mật khẩu mới

Did this answer your question?