Người dùng có thể quản lý tài khoản cá nhân như thay đổi tên, nơi làm việc, quốc gia, số điện thoại bằng cách truy cập hồ sơ từ menu topbar

Sau đấy, cập nhật thông tin mà mình mong muốn. Lưu ý: email không thể thay đổi

Did this answer your question?