Một website có thể chia sẻ quyền quản trị cho nhiều tài khoản khác nhau, họ được gọi là các Thành viên của website đó. Có 3 loại thành viên: 

  • Owner: Có quyền sử dụng đầy đủ tính năng cho website, bao gồm thanh toán, quản lý thành viên và phân tích an ninh (Scanning, Monitoring, Responding, Protecting).
  • Developer: Có quyền phân tích an ninh, xem kết quả và nhận cảnh báo cho các sự kiện xảy ra. 
  • Guest: Có quyền xem kết quả và nhận cảnh báo cho các sự kiện xảy ra.

Người dùng có thể thêm thành viên cho website mình đang quản lý bằng cách vào Trang cấu hình website, chọn Thành viên,  nhập email của một người dùng khách trong hệ thống và chọn vai trò quản lý phù hợp cho họ.

Did this answer your question?