Website là đơn vị cơ bản trong CyStack Platform. Mỗi người dùng cần phải thêm một website mà mình quản lý vào trong hệ thống để có thể bắt đầu sử dụng các tính năng khác. Các website này bắt buộc phải do người dùng quản lý để tránh trường hợp sử dụng CyStack Platform cho các mục đích xấu.

CyStack Platform cung cấp 4 phương thức xác thực chủ sở hữu website sau:

  • Meta Tag: Người dùng được yêu cầu sửa đổi file index của website để thêm vào 1 đoạn code metag mà hệ thống cung cấp
  • HTML File: Người dùng được yêu cầu upload vào thư mục root của website một file do hệ thống cung cấp
  • DNS CNAME/TXT: Người dùng được yêu cầu sửa đổi bản ghi DNS CNAME/TXT theo các giá trị mà hệ thống cung cấp
Did this answer your question?